अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसदबाट स्वीकृत