अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्छन्: हाम्रा समस्या ज्युँका त्युँ छन् दिवसको के अर्थ ?