Disability Talks

Disability Talk 3

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना तथा स्वास्थ्य सेवामा उनीहरुको पहुँच अझ सहज र सरल पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले दशवर्षे कार्ययोजना तयार गर्न सुरु गरेको छ ।

Disability Talks 2

महिला विकास कार्यालयले पाल्पा जिल्लामा आ.व. २०७२-७३मा जम्मा ३०९२ जनालाई अपाङ्गता परिचय प्रदान गरेको छ।

Disability Talk 1

वैशाख १२, २०७२मा गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चातका जानकारी तथा गतिविधीहरू तथा अपाङ्गताा भएका व्यक्तिहरू प्रति लक्षित सहयोग र प्रतिकार्यका विवरण