साधारण साझेदार

अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तिकरणको हाम्रो अभियानमा हामीलाई सदैव नेपाल सरकार, वैदेशी नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकार, बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सँस्थाहरू तथा व्यक्तिहरूको सहयोग प्राप्त भैरहेको छ।

हामीले एक वा बढि क्रियाकलाप संचालन गर्ने क्रममा निम्न साझेदारहरू सँग बिभीन्न समयमा साझेदारी गरेका छौँ।