Disability Talk 1

वैशाख १२, २०७२मा गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चातका जानकारी तथा गतिविधीहरू तथा अपाङ्गताा भएका व्यक्तिहरू प्रति लक्षित सहयोग र प्रतिकार्यका विवरण